دیدار صمیمانه رئیس هیئت مدیره 5تاش جناب آقای ابراهیم اصغری و جناب آقای مهندس عمرانی جهت همکاری های بیشتر در آینده و توسعه روابط کاری بیشتر بین دو شرکت

ابراهیم اصغری

ابراهیم اصغری